BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

NOTA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATUUNIT 1: IDENTITI DIRI
 • Identiti diri merupakan gambaran keseluruhan tentang seseorang dan matlamat hidup yang ingin dicapainya.
 • Setiap individu juga mempunyai potensi diri iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi.
CARA-CARA MENGEMBANGKAN POTENSI DIRI
 • Mengenalpasti potensi diri.
 • Mencatatkan perkembangan diri.
 • Menghubungkan potensi diri dengan cita-cita.
 • Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.
UNIT 2: PENYELESAIAN KONFLIK
Penyelesaian Konflik
 • Berkongsi masalah dengan individu yang dipercayai.
 • Berbincang untuk mencari jalan penyelesaian.
 • Menjaga maruah diri.
 • Bijak memilih rakan.
 • Berkongsi minat dan pengalaman
Sikap Asertif
 • Tegas
 • Mempunyai harga diri
 • Tidak terpengaruh dengan ajakan negatif rakan.
 • Berfikir dengan matang.
 • Menjauhi tingkah laku antisosial.
 • Berupaya menimbangkan baik buruk sesuatu keputusan.
TEMA 2: KELUARGA BAHAGIA
CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA
 • Saling menyayangi sesama keluarga.
 • Menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab.
 • Peka terhadap perasaan anggota keluarga.
 • Amalan gaya hidup yang sihat.
 • Perlakuan yang beradab.
CARA MEMBINA KELUARGA BAHAGIA
 • Mengingati hari istimewa dalam keluarga.
 • Berkomunikasi secara sopan.
 • Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti keluarga.
 • Menjaga keselamatan anggota keluarga.
 • Menghargai anggota keluarga.
 • Menjaga kebersihan rumah/ persekitaran.
TEMA 3: HIDUP BERMASYARAKAT
BANGGA TERHADAP SEKOLAH
· Mengenali sejarah/identiti sekolah.
· Menghargai budaya sekolah.
· Menjaga keceriaan sekolah.
· Belajar bersungguh-sungguh.
· Berbakti kepada sekolah.
CONTOH-CONTOH BUDAYA SEKOLAH
a. Budaya Sekolah Berdisiplin
 • Beratur dengan tertib.
 • Ponteng sifar.
 • Kes salah laku yang minima.
 • Ketepatan waktu.
b. Budaya Sekolah dalam Taman
 • Kebersihan dan keindahan persekitaran.
 • Amalan Kitar Semula.
c. Budaya Sekolah Penyayang
 • Kempen warga sekolah penyayang.
 • Program mentor-mentee
 • Tabung penyayang.
 • Bantuan Kebajikan.
 • Persatuan Ibu Bapa dan Guru.
d.Budaya Sekolah Cemerlang Kokurikulum
 • Cemerlang dalam aktiviti sukan.
 • Aktif dalam aktiviti, kelab, persatuan dan unit uniform.
 • Mengambil bahagian dalam program komuniti.
PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH
 • Penglibatan diri dalam aktiviti sekolah.
 • Sahsiah dan sikap yang positif.
 • Mematuhi peraturan sekolah.
 • Memberi sokongan moral.
 • Mengharumkan nama sekolah.
 • Menghormati warga sekolah.
CIRI-CIRI/SIKAP MURID YANG POSITIF
 • Menjaga dan meningkatkan imej sekolah
 • Sentiasa berdisiplin.
 • Menghormati pendapat komuniti sekolah.
 • Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat.
KEBAIKAN SAHSIAH DAN SIKAP POSITIF MURID KEPADA SEKOLAH
 • Sekolah menjadi tempat yang selamat dan selesa untuk belajar.
 • Sekolah menjadi tempat kecemerlangan murid.
 • Sekolah mendapat sokongan daripada ibubapa dan komuniti di sekitar sekolah.
 • Peningkatan budaya ilmu.
 • Budaya penyayang dapat dipupuk.
TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA
CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM
CIRI-CIRI CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM.
 • Disampaikan oleh tukang cerita atau penglipurlara.
 • Berdasarkan kehidupan masyarakat setempat.
 • Mengandungi teladan dan nasihat yang berguna.
 • Disampaikan dari mulut ke mulut.
JENIS-JENIS CERITA RAKYAT
 • Cerita hikayat.
 • Cerita asal usul.
 • Cerita jenaka.
 • Cerita binatang.
 • Cerita kepahlawanan.
 • Cerita lipur lara.
TEMA 5: MALAYSIA NEGARA BERDAULAT
PRINSIP-PRINSIP UTAMA DALAM PEMBENTUKAN KERAJAAN DEMOKRASI.
 • Proses pilihan raya.
 • Hak-hak asasi individu terjamin.
 • Persamaan dan keadilan.
 • Kepelbagaian budaya dalam masyarakat.
 • Membentuk dan melaksanakan dasar-dasar negara.
 • Warganegara yang patriotik.
 • Ketelusan dalam membuat keputusan.
CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI
RAJA BERPERLEMBAGAAN
 • Bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong ditetapkan oleh perlembagaan dan undang-undang.
PILIHAN RAYA
 • Rakyat diberi peluang untuk melibatkan diri dalam proses pemerintahan melalui wakil-wakil yang dipilih.
BADAN PERUNDANGAN
 • Dewan Rakyat dan Dewan Negara berfungsi untuk menggubal undang-undang di peringkat Persekutuan.
PARTI-PARTI POLITIK
 • Memberi peluang kepada rakyat untuk bersuara dan memperjuangkan hak kea rah pemerintahan sebuah negara demokrasi yang makmur dan stabil.
BADAN PELAKSANA
 • Kabinet berfungsi sebagai badan penggubal dasar negara yang tertinggi dan melaksanakan kuasa eksekutif.
BADAN KEHAKIMAN
 • Berfungsi untuk mentafsirkan undang-undang dan menjatuhkan hukuman.
TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN
KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
CABARAN MENGEKALKAN KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 • Perpaduan kaum.
 • Kelestarian alam sekitar.
 • Kesedaran Sivik.
 • Empati terhadap golongan kurang berupaya.
KESEDARAN SIVIK
 • Memelihara kepentingan semua pihak.
 • Menjaga kemudahan awam.
 • Mematuhi peraturan dan undang-undang.
 • Memulihara dan mengekalkan alam sekitar
 • Pembangunan infrastruktur.
MASYARAKAT SEJAHTERA TAHUN 2020
 • Masyarakat ICT
 • Memelihara kelestarian alam sekitar.
 • Sistem pengangkutan yang canggih.